advokaciesvoboda

Občanské právo

Smlouvy s mezinárodními partnery, smlouvy o dílo, dohoda o mlčenlivosti, nájemní smlouvy, zajištění dluhu aj.

Autorské právo
a Data Privacy

Ochranné známky, Ochrana a vývoj software, Licenční smlouvy, Privacy Policy a GDPR, Zastupování umělců

Obchodní korporace

Zakládání společností , korporátní dokumentace, identifikace skutečného majitele, plány participace zaměstnanců aj.

Filmové právo

Smlouvy pro výkonné umělce i producenty. Licenční smlouvy (úprava práv k autorském právům)

Soudní spory

Spory ze smluv, dopravní nehody, doménové spory aj.

Britské právo

Zakládání společností, smlouvy s mezinárodními partnery, IT smlouvy, nemovitosti aj.