advokaciesvoboda

Dohoda společníků (Shareholders agreement)

Základní práva a povinnosti společníků jsou zpravidla upravené ve společenské smlouvě společnosti (stanov u akciové společnosti). 

 

Nad rámec těchto mohou společníci mezi sebou uzavřít i dohodu společníků (shareholders agreement – dále také „SHA„), ve kterém dále upraví svá práva a povinnosti.  Na rozdíl od společenské smlouvy, SHA zavazuje pouze stávající společníky a ty, kteří SHA podepíšou.

 

V SHA mohou společníci dále spojit své hlasy a dohodnout se na konkrétních omezeních, pokud jde o způsob hlasování. Lze řešit i další otázky, jako jsou mechanismy likvidity a omezení převodů akcií (podílů), zastoupení ve statutárním orgánu, právo veta, schvalování zásadních změn a potřeby financování.

 

 Hlavní výhody SHA:

  • Diskrétnost (Privacy): SHA není veřejně dostupným dokumentem jako společenská smlouva. Co se tedy společníci sjednají, zůstane jen mezi nimi. (Toto může být dále podpořeno smluvně sjednanou dohodou o mlčenlivosti – NDA v SHA.)
  • Je možné sjednat ochranu minoritních společníků.
  • větší flexibilita oproti společenské smlouvě regulované zákonem.
 

Co typicky SHA obsahuje:

  • Omezení převodu podílů: detailní nastavení předkupního práva společníků, úprava podmínek odkupu podílu, právo tag-along, drag-along a jiné) 
  • Non-compete clause – zákaz konkurenčního jednání společníků
  • Upravení určitých „patových situací“ ve firmě: například úprava možnosti společníka prodat svůj podíl v případě, že nastane učitá situace: společník ztratí své postavení jednatele, změní se struktura společnosti apod.
 

Co dále můžeme také v SHA upravit?

  • například informační povinnost mezi společníky. Ze zákona mají společníci (kogentní – tedy společenskou smlouvou nevyloučitelné) právo na informace o záležitostech týkajících se společnosti. Mohou si však nad rámec této informační povinnosti například upravit povinnost informovat o tom, že přemýšlí o prodeji svého podílu investorovi a komunikují za tímto účelem s investorem apod. 
 

Dotčená ustanovení a zdroje:

Právo na informace: § 155 zákona o obchodních korporacích, který stanoví: 

Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.

 

 

Publikace

Hannigan, B.M. (2021) Company law. Oxford: Oxford University Press.