advokaciesvoboda

Participace zaměstnanců a ESOP

Existuje řada způsobu jak společnosti u nás i ve světě posilují řízení ze strany svých zaměstnanců možnost na řízení společnosti. Employee share ownership plan (tedy plán nabytí podílů ze strany zaměstnanců) je jen jednou z takových možností. 

ESOP obvykle stanoví podmínky nabytí podílu ve společnosti (může být vázáno například na dosažení určitých obchodních cílů jako jsou tzv. key performance indicators („KPI“), jako i podmínky spojené s tímto podílem – například to, jaká práva má zaměstnanec v případě odchodu ze společnosti (tzv. good leave, bad leave).

V rámci ESOP rozlišujeme dvě základní varianty a to 

a) nabývání skutečných podílů ze strany zaměstnanců, 

b) nabývání virtuálních (fantomových) podílů ze strany zaměstnanců.

a) Nabytí skutečných podílů

Zaměstnanec nabývá právo na nabytí skutečných podílů ve společnosti, se kterými jsou spojena veškerá práva a povinnosti (například právo na informace, účasti na valné hromadě aj.)

Zpravidla může zaměstnanec za předem domluvenou cenu (strike price) získat podíl ve společnosti po dosažení určitých milníků (například KPI společnosti nebo například po x letech práce pro společnost aj.)

Nevýhodou tohoto řešení (v ČR) je skutečnost, že zdanění vzniká k okamžiku uplatnění práva na nabytí podílu ze strany společníka, tedy ve chvíli kdy zaměstnanec ještě ani nemá volné finanční prostředky ze schématu za účelem úhrady daní. 


První zdanění je ve formě daně z příjmu v okamžiku uplatnění práva na nabytí podílu, a další zdanění jako „ostatní příjem“ ve chvíli prodeje podílu. 

Mezi výhody můžeme zahrnout například to, že zaměstnanec získává skutečnou kontrolu nad společností a s tím i spojená veškerá práva společníka. Toto může být ze strany společnosti vnímáno i jako nevýhoda (minoritní rozdrobení akcionáři mohou různými způsoby různě blokovat například jednání na valné hromadě apod.). 

b) Nabytí virtuálních podílů

Většina českých společností se tedy z daňových důvodu uchyluje k vytváření tzv. virtuálních (fantómových podílů). Zaměstnanec pouze za stanovených podmínek získává právo na nabytí tzv. virtuálního podílu, se kterým nejsou spojena všechna práva (a povinnosti) společníka společnosti, ale pouze určité odměny, pokud dojde k naplnění předem specifikované situace. Například pokud nastane tzv. „exit event“ (nejčastěji změna kontroly společnosti), má společník právo na bonus ke své zaměstnanecké odměně ve formě podílu na odměně za prodej společnosti. 

Mezi další programy umožňující vyšší participaci zaměstnanců patří také: 

a) participace zaměstnanců při volbě dozorčích orgánů (po tzv. „velké novele“ ZOK institut upravený v § 448a ZOK)

b) participace zaměstnanců skrze tradiční kolektivní (odborové) orgány