advokaciesvoboda

Filmové právo

Co také řešíme: 

Q & A

Question (Kristýna Strejcovská, visual artist, fotografka):

 

Ahoj,  

chceme adaptovat nebo citovat knihu Virginie Woolf Vlny pro účely divadelního představení (sepisujeme scénář), nevíme, jak je to v případě jejich autorských práv.

Mohl bys nám s tím poradit?

 

Zatím uvažujeme o volné adaptaci díla, ale je možné, že dojde i na doslovné citace z českého překladu díla. 

Answer (David Svoboda, 20. 8. 2023): 

 

Ahoj, 

Virginia Woolf je v public domain, to znamená, že zde již vypršel časový limit pro ochranu autorských majetkových práv (dle ust. § 27 odst. 1 autorského zákona). 

 

Ale i u díla v public domain (vypršela zde autorská majetková práva) platí: 

a) zákaz osobování si autorství díla, 

b) povinnost užívat dílo pouze způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, 

c) povinnost uvést jméno autora při užití díla, je-li to obvyklé, nejedná-li se o dílo anonymní. 

(§ 11 odst. 5 autorského zákona

 

Pokud budete citovat z překladu, pak ten je chráněný autorským zákonem. Autorský zákon však umožňuje za určitých podmínek citaci bez potřeby licenční dohody s autorem díla, a to na základě tzv. zákonné licence (§ 31 autorského zákona). 

 

Autorský zákon zná 3 typy zákonné licence citace: malá, velká a výuková a výzkumná citace. 

 

Ve Vašem případě se bude nejpravděpodobněji (pokud netvoří citace například 90 % divadelního představení) jednat o tzv. „malou citaci“ dle ust. § 31 odst. 1 písm. a) autorského zákona (ale pokud například zařadíte celou jednu báseň ze sbírky autora, bude se jednat o „velkou citaci“ a je nutné splnit i další kritéria, tedy, že tyto jsou užity jen pro účely kritiky nebo recenze, popřípadě pro účely vědecké nebo odborné tvorby). V případě tzv. malých citací je lhostejné za jakým účelem jsou tyto používány. 

 

Zákonnou podmínku užití tzv. zákonné licence citace je však vždy také to, že uvedeme autora díla a název díla (tedy autora překladu a překlad)

 

U překladu je navíc zapotřebí uvádět tyto údaje jak u překladu samého, tj. uvést autora překladu a název překladu (jenž se navíc někdy liší od názvu původního díla), tak i u díla přeloženého, neboť citací jsou dotčena autorská práva obou autorů k oběma dílům (popř. ještě vícera autorů k víceru děl, jde-li o překlad z překladu) (viz z odborné literatury: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 31 [Citace]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 404, marg. č. 6.). 

 

Snad to takto pomohlo. Případně, prosím, pošlete, jak konkrétně citaci v díle používáte, ať mohu posoudit o jaký zákonný typ licence se bude jednat. 

 

DS 

Jaké jsou rozdíly mezi malou, velkou a výzkumnou citací a kdy tyto můžeme použít? 

Malá citace (§ 31 odst. 1 písm. „a“ autorského zákona)

= užiji v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů.

 

Velká citace (§ 31 odst. 1 písm. „b“ autorského zákona)

= zpravidla rozsáhlejší citace (odborný komentář zde hovoří o zveřejnění výňatků z díla nebo celých např. drobných zveřejněných básní, písní, aforismů, anekdot, fotografických či výtvarných děl apod.[1]). Tyto mohou být použité pouze:

  • pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu,
  • vědecké či odborné tvorby,
  • pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem.

Co se považuje za „vědeckou“ či „odbornou tvorbu“? (viz ust. § 2 odst. 1 autorského zákona)

 

Za dílo odborné se považují např. uživatelské příručky k počítačovým programům nebo k různým zařízením, odborné rozbory, znalecké posudky, odborné časopisecké články, zakládací dokumenty právnických společností, stanovy či jiná vnitřní pravidla právnických osob, formalizované právní úkony aj. U díla vědeckého zkoumáme, zda skutečné došlo ke vzniku vědeckého díla (vědecké dílo je pak také zpravidla dílem literárním).

 

Výuková a výzkumná citace (§ 31 odst. 1 písm. „c“ autorského zákona)

Klíčovou podmínkou zde je, že se tak děje v rozsahu odůvodněném výukovým, ilustračním nebo výzkumným účelem. Může se jednat o použití při jakékoliv formě vyučování (seminář, cvičení, kurz, výuková hodina, kolokvium, individuální konzultace, včetně diskuze následující po výuce, vyloučeno rovněž není užití při televizních či rozhlasových kurzech apod.)

 

To vše však za podmínky, že účelem užití díla není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne jejich užití rozsah odpovídající sledovanému účelu.

[1] TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. § 31 [Citace]. In: TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 403, marg. č. 4.)

 

Doporučení

Problematické bude zejména rozlišení mezi malou a velkou citací, jako i konstatování, že jsou splněny všechny podmínky výukové citace (zejména v hraničních případech). V případě pochybností zašlete konkrétní příklad užití díla k posouzení. 

 

Pokud se pak ani do jedné z uvedených kategorií nevejdeme, bude nutné se domluvit s autorem díla na licenci.