advokaciesvoboda

Smlouva o dílo (a co nedělat)

Častou chybou smluv o dílo, se kterými se setkávám je, že tyto nedostatečně definují dílo (předmět) jako takové, což může způsobit až nicotnost (zdánlivost) smlouvy (resp. právního jednání) pro neurčitost právního jednání (§ 553 odst. 1 občanského zákoníku). 

 

Důležité je tedy přesně a pochopitelně (i pro třetí osoby, nikoliv jen pro zasvěcené, jak bývá zvykem) vymezit co je předmětem plnění zhotovitele a to, dle mého názoru, ideálně „lidským“ jazykem prostým (pokud možno) technikálií. (Jen těžko si totiž představit, že půjdeme na soud se smlouvou, která definuje předmět plnění tak, že mu rozumí jen sami strany a to navíc jen v době uzavírání smlouvy – pokud se však vůbec obě shodují na tom, co je danými termíny myšleno.) 

 

Důležité je také přesně a jasně nastavit podmínky a okamžik „dokončení“ a „předání“ díla (tedy, co se rozumí „provedením díla“, se kterým zákon pojí právo zhotovitele na úhradu odměny), jako i to, jak budou řešeny případné vady díla (a co je přesně považováno za vadné plnění, které opravňuje objednatele odmítnout převzetí díla). Právě zde (dle mé praxe) vzniká většina sporů a dobře napsaná smlouva Vám může ušetřit spoustu zbytečných starostí.

 

Pokud je předmětem díla předmět chráněný jako duševního vlastnictví, je nutné detailně a jasně nastavit také jaká práva objednatel k dílu získává. Zákonná (defaultní) úprava – která se uplatní při absenci ustanovení obsahujících opak – nemusí být pro Vás vždy vyhovující. K tomuto více níže. 

Jaká mám práva k výsledkům duševního vlastnictví, pokud smlouva o tomto mlčí?

a) Autorská práva

Pokud není ve smlouvě uvedeno k autorským právům nic, pak platí, že: „autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak“ (§ 61 odst. 1 autorského zákona). Veškeré užití díla nad rámec uvedeného je nutné sjednat (licenční smlouvou). 

 

Pokud však ze smlouvy není patrný dostatečně její účel (což se nabízí, pokud je špatně definován i samotný předmět smlouvy), pak se může stát, že nepřejdou práva k dílu vůbec žádná. (To je při sepisu smlouvy právními laiky velmi časté!)

b) Průmyslová práva

Ve smlouvě o dílo můžete být praktické také výslovně upravit jaká práva máte jako objednatel k případným průmyslovým právům (patenty, ochranné známky aj.), pokud víte, že byste měli zájem výsledek díla chránit jako vynález, design nebo podobně.

Obecně řečeno, pokud smlouva toto neupravuje, nezískává objednatel automaticky právo registrovat ochrannou známku, patent apod., pokud by si takto chtěl dílo následně chránit. (Jinak je tomu například, pokud dojde ke vzniku patentu při výkonu práce pro zaměstnavatele apod.) 

Pokud chcete o tomto vědět více, napište mi a klidně rovnou popište Vaši situaci.