advokaciesvoboda

Prakticky: Jak na doručení pozvánky na valnou hromadu s.r.o.? 

Zákon říká jasně, že pozvánka musí být doručena alespoň 15 dnů před konáním valné hromady (§ 184 odst. 1 ZOK). Jak je to ale s dalšími praktickými otázkami doručování pozvánky. Zde se musíme řídit judikaturou a odbornými komentáři. 


Jak na počítání lhůty? 

  • Počítáme 15 dní před konáním valné hromady, ale den konání valné hromady se do této lhůty nezapočítává (Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 29 Odo 783/2003)

Lze pozvánku doručit i v sobotu, neděli či svátek?

  •  Ano, pozvánku lze (dle odborného komentáře ale nevíme, že by zde byla judikatura) doručit i v sobotu, neděli či svátek (ŠUK, Petr. § 184 [Pozvánka na valnou hromadu a lhůta pro její svolání]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 455, marg. č. 23.). 

Jakým okamžikem je pozvánka doručena? (Pozor, rozdíl při odesílání poštou X datovou schránkou!)

  • Pokud posílám poštou – doručena okamžikem, kdy se dostane do sféry dispozice společníka – tedy zásilka je společníkovi předána nebo je mu oznámeno, že ji má. (má ji vhozenu do schránky) (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 22. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 272/2011) 
  •  Při doručování do datové schránky je doručena pozvánka okamžikem, kdy se daná osoba přihlásí (ŠUK, Petr. § 184 [Pozvánka na valnou hromadu a lhůta pro její svolání]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 455, marg. č. 22.)

Komu doručuji, pokud je společník zastoupen k účasti na valných hromadách (advokátem nebo jinou osobou)? 

  • Pozor, dle judikatury, společnost vždy doručuje na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků, a to i když je zde plná moc pro jinou osobu pro účast na valných hromadách (Nejvyšší soud, 29 Cdo 373/2014). Dovozujeme tak, že bude nutné doručovat společníkovi na adresu, a to i když je zde dáno zastoupení společníka ze strany advokáta – nestačí poslat pozvánku advokátovi do datové schránky! 

Komu přičítám pochybení při (ne)doručení pozvánky společníkovi?

  •  Pochybení na straně pošty je nutné přičítat k tíži společnosti a ne společníkovi!  Drobné pochybení, které ale nebrání společníkovi v seznámení se s pozvánkou však nevadí (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 26. 6. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1725/2017).

Musí být obálka s pozvánkou speciálně označena?

  • Ne. Ze zásilky obsahující pozvánku nemusí být patrné jakou zásilku obsahuje (29 Odo 1233/2006)